Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILTKOZAT

 

Darvas Képkeret Kft adatai:

Cg. 01-09-566-371

Székhely: 1082. Nap utca 31.

Adószám: 12223105.2.42

MKEH engedély száma: U-001316

Telefonszám: +36-20-945-4266

E-mail: info@kepkeret.hu

Vagyoni biztosíték: NAIH-65942/2013

 

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Darvas Képkeret Kft. 

Székhely: 1082. Budapest Nap utca 31 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-566-371; 

Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Darvas Tamás

Kapcsolattartó személy e-mail címe: darvastamas@darvaskepkeret.hu

Kapcsolattartó személy telefonszáma: +36-20-945-4266  

a továbbiakban: Darvas Képkeret Kft. jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

3. Meghatározások
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja:

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Darvas Képkeret Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődő személy vagy jogi személy.

Weboldalaink: a Darvas Képkeret Kft. által működtetett weboldalak:
www.darvaskepkeret.hu; www.kepkeret.hu

 

4. Az adatkezelés elvei
A Darvas Képkeret Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

5. A Darvas Képkeret Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Darvas Képkeret Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
(a) név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám): az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: képkeret típusa, mérete, ára, raktáron lévő darabszám iránti érdeklődés): az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.   

II. hírlevélre feliratkozás ( honlapokon át, ajánlatkérés során, rendelés során ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben, egyéb DM tevékenység során

(a) név;Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám);Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);A hírlevél / egyéb DM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
(d) feliratkozás dátuma, levelezés történet nyilvántartása; Probléma feltárás céljából

     Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. egyedi ajánlatkérés
(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
(b) e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
(c) érdeklődés tárgya (pl: képkeret típusa, mérete, ára, raktáron lévő darabszám iránti érdeklődés): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. Profilalkotás
(a) az adott ügyfél kapcsán végzet III. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége; Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.
Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.


6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A Darvas Képkeret Kft. harmadik féllel nem oszt meg ügyféli személyes adatokat:
A Darvas Képkeret Kft. minden adatfedolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettések teljes betartását.
Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Darvas Képkeret Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: info@kepkeret.hu, 1082 Budapest Nap utca 31.


7. Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Darvas Képkeret Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Darvas Képkeret Kft. köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Darvas Képkeret Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Darvas Képkeret Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Darvas Képkeret Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 

8. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Darvas Képkeret Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Darvas Képkeret Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Darvas Képkeret Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

9. Az ügyfél törléshez való joga
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
A Darvas Képkeret Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
(a) a Darvas Képkeret Kft. kezeli e személyes adatokat, és
(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Darvas Képkeret Kft. a személyes adatokat kezeli.

A Darvas Képkeret Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(d) a Darvas Képkeret Kft. kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.
A Darvas Képkeret Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(h) az adatkezelés a Darvas Képkeret Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Darvas Képkeret Kft. kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.
A Darvas Képkeret Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
A Darvas Képkeret Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Darvas Képkeret Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

10. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
A Darvas Képkeret Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Darvas Képkeret Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
A Darvas Képkeret Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) a  Darvas Képkeret Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
A Darvas Képkeret Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Darvas Képkeret Kft. jogos érdekei céljából, és
(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Darvas Képkeret Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
A Darvas Képkeret Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Darvas Képkeret Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha a Darvas Képkeret Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
A Darvas Képkeret Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.


11. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

12. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
A Darvas Képkeret Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol. Érintett kérelme Határidő Tájékoztatáshoz való jog; amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog: egy hónap
Helyesbítéshez való jog: egy hónap
Törléshez való jog: indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog:indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog: egy hónap
Tiltakozáshoz való jog:a tiltakozás kézhezvételekor


13. Panasz benyújtásához való jog
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Darvas Képkeret Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu


14. A jelen tájékoztató módosításai
A Darvas Képkeret Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.

A Darvas Képkeret Kft. adott esetben levélben, vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

2018.május 25.